Посилання

Патентные базы:

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"(Укрпатент)   легко і зручно шукати  як по назві патенту так і по номеру патента або заявки на патент.

 

База патентів України http://uapatents.com/ удобно, патенты открыты

Патенты России http://ru-patent.info/  удобный поиск по сайту с помощью yandex и googla

Поиск патентов и изобретений, зарегистрированных в РФ и СССР http://www.findpatent.ru/

База патентов СССР http://patentdb.su/ открытый архив с 1924-1998

 

Библиотеки

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА «КИБЕРЛЕНИНКА»   

Проект «КиберЛенинка»  предоставляет универсальный каталог, в котором содержится множество статей различных научных журналов, в том числе и рекомендованных ВАК РФ, классифицированных с помощью Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ), в свободном доступе и бесплатно.

COMPUTATIONAL NANOTECHNOLOGY 

Научный журнал на тему: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 2014, 2 выпуска

БАШКИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Научный журнал на тему: ХИМИЯ, МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИКА, КИБЕРНЕТИКА 2006-2014, 4-5 выпусков в год

ИЗВЕСТИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Научный журнал на тему: НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА, ОБЩИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК, МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА
Сборник научных статей «Известия ВолгГТУ» — периодическое научное издание, выходящее следующими сериями: актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, перспектива), актуальные проблемы управления вычислительной техники и информатики в технических системах, наземные транспортные системы, новые образовательные системы и технологии обучения в вузе, проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении, проблемы социально-гуманитарного знания, прогрессивные технологии в машиностроении, процессы преобразования энергии и энергетические установки, реология, процессы и аппараты химической технологии, сварка взрывом и свойства сварных соединений, химия и технология элементоорганических мономеров и полимерных материалов, электроника, измерительная техника, радиотехника и связь.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета

Научный журнал на тему: НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА, АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, ТРАНСПОРТ
2005-2014 

ВЕСТНИК ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ХИМИЯ

Научный журнал на тему: ХИМИЯ 2010-2015

Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 4: Химия, технология органических веществ и биотехнология

Научный журнал на тему: Органическая химия, Промышленный органический синтез
2008-2014

 Бібліотека КНУБА  http://library.knuba.edu.ua/ 

 Сучасна бібліотека КНУБА – це автоматизований інформаційний центр університету, який підтримує процес освіти та науки в університеті, надаючи доступ до інформаційних ресурсів для отримання знань та пошуку нових ідей.

Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури заснована у 1930 році.

Фонд бібліотеки складає понад 1 мільйон 110 тисяч примірників надзвичайно широкого діапазону науково-технічної та навчальної літератури, з них – 22 тис. зарубіжної літератури, виданої 11 мовами світу.

Понад 250 назв періодичних видань та фахових інформаційних джерел передплачує бібліотека щорічно.

Крім книг і періодичних видань зберігаються кандидатські і докторські дисертації і автореферати дисертацій (5935 назв), та звіти науково-практичних конференцій.

Гідне місце займають зібрання праць викладачів університету з початку його існування і до теперішнього часу. Унікальною є колекція «Книги з автографом автора».

Щороку обслуговується понад 40 тис. користувачів; документообіг становить біля 1 млн. примірників

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://irbis-nbuv.gov.ua/

 Найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу.

Заснована 2(15) серпня 1918 року як Національна бібліотека Української держави, з 1988 року носить ім'я В. І. Вернадського.

Обсяг фондів — близько 15 млн. одиниць зберігання. Це унікальне зібрання джерел інформації, що включає книги, журнали, продовжувані видання, карти, ноти, образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, газети, документи на нетрадиційних носіях інформації. Бібліотека має найповніше в державі зібрання пам'яток слов'янської писемності та рукописних книг, архіви та книжкові колекції видатних діячів української й світової науки та культури. Складові фондів — бібліотечно-архівна колекція "Фонд Президентів України", архівний примірник творів друку України з 1917 р., архівний фонд Національної академії наук України.

Щорічно до фондів надходять 160-180 тис. документів (книг, журналів, газет тощо). Бібліотека комплектується всіма українськими виданнями, отримує примірник дисертацій, які захищаються на території України, веде міжнародний книгообмін з понад 1,5 тис. наукових закладів і книгозбірень 80 країн світу. До Бібліотеки як депозитарію документів і матеріалів ООН в Україні надсилаються публікації цієї організації та її спеціалізованих установ. З 1998 р. здійснюється цілеспрямоване формування фонду електронних документів.

Мережеві інформаційні ресурси Бібліотеки включають: зібрання "Наукова періодика України" (0,5 млн статей з 1,7 тис. журналів), електронні тексти (80 тис. документів, з них 60 тис. авторефератів дисертацій), аналітичні матеріали (4 тис. бюлетенів оперативної інформації та інформаційно-аналітичних оглядів), каталоги та картотеки (3,5 млн. бібліографічних записів і 5 млн. зображень карток генерального алфавітного каталогу); реферативну базу даних "Україніка наукова" (400 тис. записів). У Інтранет-середовищі знаходиться 700 тис. публікацій.

Пошуковий апарат Бібліотеки має в своєму складі систему бібліотечних каталогів та картотек і фонд довідково-бібліографічних видань обсягом 200 тисяч примірників. Цей фонд включає документи нормативного характеру (закони, укази, постанови тощо), енциклопедії, тлумачні словники, довідники, бібліографічні посібники. Систему бібліотечних каталогів і картотек утворюють генеральний алфавітний каталог, читацькі алфавітний і систематичний каталоги та понад 30 каталогів і картотек підрозділів бібліотеки.

 

КНИГИ и ЖУРНАЛЫ 

Тематика  Химия / биохимия - огромная библиотека размещенная на файлообменике http://rutracker.org/

Научная периодика по химии - ссылки на раздачи  (на 02.05.2011)

 

Журналы Украины 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка/ Хімія 

Правила оформлення статей,  Архів номерів

 

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  (METHODS AND OBJECTS OF CHEMICAL ANALYSIS)

научно-практический журнал Научного Совета по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии.

правила оформления статей 


Россия:Журналы зарубежные

 Журнал "Тонкие химические технологии"  (прежнее название [2006–2014] "Вестник МИТХТ") выходит один раз в два месяца и публикует обзоры и статьи по актуальным проблемам химической технологии и смежных наук. Журнал основан в 2006 году. Учредителем и издателем журнала является Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ). Журнал индексируется в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), реферируется в международной базе данных Chemical Abstracts, входит в международный каталог периодических изданий Ulrich.  ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ – 2015

 

Энциклопедии

 

 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭПОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ http://all-epoxy.ru/   немного статей, немного патентов, все открыто

 

САЙТЫ

 Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України